Strijd om ruimte

De gemeenteraadsverkiezingen kruipen dichterbij en de verkiezingscampagnes zijn al enigszins begonnen. Ook ons verkiezingsprogramma en de bijbehorende speerpunten zijn inmiddels te vinden op onze website en binnenkort zullen ook wij wat meer zichtbaar zijn in het straatbeeld van onze gemeente.

Een van onze speerpunten is de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie (waar op dit moment achter de schermen aan gewerkt wordt in het gemeentehuis) moet ons als politiek, maar zeker ook onze inwoners, een beeld geven over hoe we in de toekomst tegen ons buitengebied aankijken. Wat willen we hier nu precies mee en hoe willen we dit invullen. Naast dat we hier als gemeente mee aan de slag zijn, is de provincie op dit moment ook bezig om een beleidskader leefomgeving op te stellen. Wij vinden het jammer dat dit beleidskader nog niet uitgewerkt is, omdat het een mooi uitgangspunt voor onze eigen omgevingsvisie zou kunnen zijn. De provincie beschrijft namelijk dat zij willen werken aan een veilige en gezonde leefomgeving. Dit is een veelomvattend begrip en het gaat dus over milieuaspecten, schone bodem, schoon water, schone lucht, maar ook landschappelijke en cultuurhistorische aantrekkelijkheid.

Precies waar wij, als Lokale Realisten, voor staan; een gezonde leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het wordt, als je het ons vraagt, tijd dat alle partijen deze kernwaarden gaan erkennen en gaan nadenken over hoe we deze kernwaarden ook echt kunnen gaan bereiken!

Even terug naar de omgevingsvisie: Lokale Realisten wil graag gaan werken met gebiedsagenda’s. Met die gebiedsagenda’s kan gekeken worden naar de kernwaarde van een bepaald gebied en van daaruit moet beschreven worden wat, in dat gebied, nog gewenste en ongewenste ontwikkeling is.

Zo willen wij bijvoorbeeld graag een zone van ongeveer 1000 meter rondom de bebouwde kom waarin we gaan voor de kernwaarden wonen, landschappelijke kwaliteit en natuur. In deze zone is dus, naar ons idee, geen ruimte meer voor intensieve veehouderij. Dit betekent dat de locaties die hierbinnen vallen geen uitbreidingsmogelijkheden krijgen op de huidige locatie. Daarnaast willen we dat er, met deze bedrijven, gesprekken gevoerd gaan worden over uitkopen of eventueel verplaatsing.

De titel van dit artikel is “strijd om ruimte” en die is niet voor niets gekozen. Om ontwikkelingen mogelijk te maken zal er een strijd om ruimte gaan plaatsvinden. Nederland zal namelijk niet meer groeien in grondoppervlak. Als er dus grond gevraagd wordt voor woningbouw, natuur, energieopwekking of infrastructuur dan zal dit ten koste gaan van landbouwgrond. Een harde conclusie maar als dit in goed overleg gebeurt, moeten we dit ook accepteren.

Voor ons, als Lokale Realisten, blijft voorop staan dat we samen toe moeten werken naar het behalen van de eerder benoemde kernwaarden. Samen iets bereiken betekent geven en nemen en dat zal ook op dit onderwerp gelden.

 

Martien Bankers

Lijsttrekker Lokale Realisten

info@lokalerealisten.nl

Strijd om ruimte