Cultuur en onderwijs

Cultuur en onderwijs

We blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en dorpshuizen ondersteunen. Onderwijs blijft heel belangrijk. 

Kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een open en verbonden samenleving. Een bloeiende creatieve sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. Wij vinden het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef met zich meedraagt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Een helder selectiebeleid, met oog voor zowel behoud als vooruitgang, is hiervoor onmisbaar. Onze gemeente heeft diverse monumenten. Samen met onze natuur dragen zij bij tot een prachtige omgeving om in te wonen en te werken. 

Wij willen aandacht voor cultuur op elke basisschool en in het voortgezet onderwijs als vast onderdeel van het lesprogramma. Analoog aan het initiatief van de ‘sportcoaches’ willen wij onderzoeken of er ook cultuurcoaches in onze gemeente kunnen worden ingezet. 

Bibliotheek 

Wij vinden het bestaan en de toegang tot een goede bibliotheek van groot belang. We blijven vasthouden aan het beleid dat in de kerkdorpen prioriteit wordt gegeven aan de jeugd door schoolbibliotheken en aan bezorging aan huis voor minder mobiele inwoners. 

Maar de bibliotheek is meer dan alleen een uitleenpunt van boeken. Het is een onmisbare maatschappelijke voorziening in een open en moderne samenleving waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Een belangrijke ontwikkeling zijn de Digi-Taalhuizen. Dit zijn plekken in de bibliotheek waar mensen hulp kunnen krijgen met taal en computeren. Van groot belang voor het terugdringen van laaggeletterdheid in onze gemeente. 

De Eendracht, Kunstlokaal en Parochiehuis Bakel 

Wij hebben in onze gemeente een rijke kunstcultuur met muziek-, zang-, en toneelverenigingen. Zij maken graag gebruik van De Eendracht, van het Kunstlokaal en van het Parochiehuis in Bakel. Elke kern heeft zijn eigen Multi Functionele Accommodatie (M.F.A.). Daar is best veel mogelijk en is ook heel veel te doen. 

Wij zijn trots op deze culturele instellingen en blijven hen waar nodig ondersteunen. Verder willen we onderzoeken of we Carrousel, ’t GAT, en STEMP misschien kunnen helpen aan een ruimte waar zij decors en kleding kunnen bouwen c.q. maken en opslaan. Net zoals dat geregeld is voor de carnavalsverenigingen. 

Onderwijs 

Er dient goed contact te zijn tussen het gemeentebestuur enerzijds en de besturen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs anderzijds. Dit is nu extra nodig omdat de Rijksoverheid de gemeenten recentelijk verplicht heeft om een Integraal Huisvestingsplan en Meerjarig Onderhoudsplan voor elk schoolgebouw te hebben. 

Het Commanderij College heeft recentelijk laten weten dat het gebouwen aan de St. Annastraat en Sleutelbosch 40 jaar oud zijn en aangepast dienen te worden. Hoewel de gebouwen gedeeltelijk gerenoveerd zijn ligt hier mogelijk toch nog een grote opdracht met forse financiële consequenties voor de gemeente. Wij willen hierbij alle opties open houden, waaronder nieuwbouw op een andere locatie. 

Daar waar basisscholen gevestigd zijn in MFA’s dient er extra op worden toegezien dat de onderwijssubsidies niet oneigenlijk worden gebruikt voor de betaalbaarheid van de MFA, maar voor het onderwijs. 

Bij de basisscholen moet voldoende ruimte te zijn voor de jeugd om te spelen. Wij vinden dat het grasveldje bij basisschool De Kastanjelaar in Milheeze grotendeels moet worden gehandhaafd. En bij de Samenstroom in Gemert moet het nabijgelegen veldje niet te worden volgebouwd. 

Het trapveldje in de tuin van het Nazareth is mede door onze besluitvorming behouden voor de kinderen van de Petrus Dondersschool en Het Venster. 

We moeten samenwerking tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, sport, zorg en cultuur verder stimuleren. En we willen dat voor- en vroegschoolse educatie voor alle kinderen vergoed wordt in plaats van alleen voor kinderen van ouders die werken, want op die manier lopen kinderen van ouders die niet werken al vroeg achterstanden op. Ieder kind heeft het recht om zich vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen. Daarom willen wij, als dit landelijk niet wordt geregeld, hier lokaal budget voor vrijmaken.

Cultuur en onderwijs