Wonen en duurzaamheid

Wonen en duurzaamheid

Inspelen op veranderende woonbehoeften en behoud van groen in de directe woonomgeving. Gemert-Bakel is energie- en afvalvrij in 2030 

Bouwen naar behoefte 

Gemert-Bakel groeit nu nog elk jaar maar het einde van de groei is in 2030 voorzien. We moeten oppassen voor leegstand op termijn. 

De woningmarkt in Gemert-Bakel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mensen moeten ongeacht inkomen, afkomst of gezinssituatie kunnen wonen én kunnen doorstromen naar een woning die past bij de specifieke levensfase of leefsituatie waarin men zich bevindt. 

Die toegankelijkheid en doorstroming staan echter onder druk. Verdien je namelijk meer dan € 36.000 bruto per jaar dan kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Je bent dan overgeleverd aan de vrije markt en dat betekent dat je alleen in Gemert-Bakel kan wonen als je hoge huren kan betalen of een huis kan kopen. Voor een starter zonder eigen kapitaal en met vaak weinig mogelijkheden voor een hypotheek is dat lastig. Het aanbod van betaalbare koopwoningen is, ondanks het feit dat er flink is gebouwd, nog steeds beperkt. De prijzen in dit segment zijn het afgelopen jaar gemiddeld met twintig procent gestegen en woningen staan zo kort te koop dat potentiële kopers niet de tijd hebben om een weloverwogen keuze te maken. Middeninkomens hebben dus ook op de koopmarkt moeilijk. 

Betaalbare huur- en koopwoningen 

Nieuwbouw van woningen mag wat ons betreft plaatsvinden op zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties. Ook het realiseren van woningbouw in bestaande gebouwen zoals klooster Nazareth, het kasteel, fabriekscomplexen, kantoren en schoolgebouwen heeft onze instemming. 

Waar nodig moeten bestemmingsplannen hierop worden aangepast. 

Goed Wonen mag onder voorwaarden (op verzoek van de gemeente) duurdere huurwoningen bouwen (boven de sociale huurgrens van € 710 per maand). Daar is markt voor. 

Naast betaalbare huurwoningen zijn ook betaalbare koopwoningen nodig. Een gedeeltelijk gereguleerde koopmarkt voor het middensegment kan uitkomst bieden. Denk hierbij aan maatschappelijk gebonden eigendom of verkoop onder voorwaarde van terugkoop. 

Dit vraagt om specifieke maatregelen. De vraag naar koopwoningen voor starters is onverminderd groot. Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn wij eerder voorstander van het verkleinen van de kavels dan van het verlagen van de prijs per meter. 

Wat ons betreft worden de Gemeentewerf en de brandweerkazerne in Gemert verplaatst. Beide complexen kunnen veel beter gehuisvest worden op een locatie buiten het centrum aan één van de rondwegen. Op de vrijkomende grond in het centrum is dan woningbouw mogelijk. 

Ook in het gebied rond molen De Volksvriend is woningbouw voorstelbaar. Hier kan een win-win situatie ontstaan als ontsierende bedrijfsgebouwen worden gesloopt. 

Niet alle kerkdorpen hebben momenteel voldoende bouwlocaties beschikbaar. Bestemmingsplannen moeten op korte termijn aangepast worden om ook daar woningbouw mogelijk te maken. Om verdere verstening in het buitengebied tegen te gaan willen wij woningbouw daar tot een minimum beperken. 

Voor arbeidsmigranten willen wij nieuw beleid ontwikkelen. De huisvesting van seizoenarbeiders op recreatieparken en op mini-campings vinden wij ongewenst. Voor de huisvesting van seizoenarbeiders zijn hun werkgevers verantwoordelijk. De gemeentelijke overheid houdt toezicht zodat geen misstanden ontstaan. 

Levensloop bestendig 

Een leven lang in Gemert-Bakel blijven wonen en zo men wil in hetzelfde huis, staat bij ons voorop. Nu al kan worden ingespeeld op deze trend door aanpasbaar en levensloopbestendig te bouwen. Dit voorkomt in een latere fase verbouw en renovatie van bestaande bouw. Woningen moeten drempelloos en variabel in te delen zijn. Denk ook aan het inzetten van huishoudelijke technologie (domotica). Naast een goede indeling en technische voorzieningen zijn ook nabijgelegen voorzieningen van belang. Dit versterkt de samenhang in de buurt en zorgt er voor dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Ook willen we heldere eisen stellen aan de energiezuinigheid van de woning. 

Woon- en leefklimaat 

Energieneutraal en duurzaam bouwen zal bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. 

Het gebruik van groene energie en de aanschaf van zonnecollectoren en zonnepanelen dient gestimuleerd en bevorderd te worden. 

Groenvoorzieningen dragen bij aan leefbaarheid en aantrekkelijkheid van wijk en dorp en geven het gevoel van ruimte. Vooral bij inbreidingsplannen zijn groenvoorzieningen steeds vaker ondergeschikt aan economisch gewin. Dat moet wat ons betreft anders. 

Overdracht woonwagenlocaties. 

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over de overdracht van de woonwagenlocaties in onze gemeente aan Goed Wonen. Onze gemeente loopt hier ver achter bij andere gemeenten. 

Wij willen dat de overdracht van de woonwagenlocaties nu echt wordt geregeld en dat de kosten daarvoor in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. 

Duurzaamheid 

We willen het gebruik van duurzame materialen in de bouw stimuleren en voorschrijven. Daarvoor moet de Gemeentelijke bouwverordening op korte termijn worden herzien. Duurzaamheid is voorwaarde om te mogen bouwen of renoveren. Klimaatneutraal bouwen en zoveel mogelijk grondstoffen en bouwmaterialen hergebruiken. Ook het gebruik van CO2-neutrale of CO2 opnemende bouwproducten en - systemen wordt gestimuleerd. 

We stimuleren het gebruik van zonne-energie en aardwarmte. Zonnepanelen op daken van bedrijven op bedrijfsterreinen moet gemeengoed worden. Waar intensieve veehouderij verdwijnt (nertsenhouderijen) moeten zonneweides kunnen herrijzen. Hiervoor moet snel een visie worden ontwikkeld en beperkende regels moeten verdwijnen. Bij het opstellen van die visie kan ook het gebruik van windenergie worden betrokken. Windmolens op bedrijfsniveau vinden wij acceptabel. Wildgroei van (grote) windmolens moet worden tegengegaan. In een gemeente als 

Gemert-Bakel met veel bos- en weidelandschap zijn grote windmolens niet op zijn plaats. 

Wij zetten in op een energieneutraal en afval loos Gemert-Bakel in 2030. We doen mee aan de circulaire economie die gericht is op hergebruik, recyclen en biologisch afbreekbare materialen en dat alles met hernieuwbare energie. 

De rijksoverheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we voor die tijd allemaal van het aardgas af moeten. Wij denken dat, als het een keer echt op gang is gekomen, het heel snel kan gaan. Moet Gemert-Bakel voorop lopen? Wij willen particuliere initiatieven ruim baan geven.  

Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Het is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid, zorgt voor schonere lucht en voor minder geluidsoverlast. Elektrisch rijden kan een grote bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Wij willen dat onze gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door in principe alleen nog elektrische auto’s en busjes aan te schaffen bij de vernieuwing van het wagenpark. 

Schone lucht wordt topprioriteit bij de inrichting van de openbare ruimte. Bij het aankoopbeleid van voertuigen en apparatuur voor het openbaar vervoer, de aanleg en het onderhoud van wegen, het groenonderhoud (bladblazers) en andere gemeentelijke diensten, wordt de reductie van fijnstof en van geluid in samenhang een toetsingscriterium. Bij het verlenen van omgevings-vergunningen worden eisen gesteld aan de uitstoot van fijnstof en geluid. Op de uitvoering daarvan wordt toegezien en gehandhaafd. 

Natuurbeheer 

We willen dat de gemeente samen met betrokkenen (natuurorganisaties, bewoners en boerenorganisaties) werkt aan betere condities voor biodiversiteit. Boeren spelen een belangrijke rol in het realiseren van biodiversiteit en dienen, met steun van de gemeente, hun verantwoordelijkheid te nemen. 

De agrarische sector staat voor grote uitdagingen. De komende jaren zal er een verdere transitie moeten plaatsvinden, waarbij de last die de agrarische sector op milieu, lucht, water, bodem en natuur legt, sterk verminderd zal moeten worden. Samen met de sector willen wij toewerken naar een milieu-neutrale landbouw waarin economie en natuur in evenwicht zijn. 

Wonen en duurzaamheid