Speerpunten

Wonen

De jongere generatie binnen de gemeente houden? Dat vraagt om meer betaalbare woningen die geschikt zijn voor zowel starters als oudere bewoners.

Wij zetten ons in voor een snelle en duurzame realisatie van deze nieuwe woningen. We zien oplossingen in tiny houses, appartementen en cyclusbouw. We stimuleren fabrieksmatige bouw en een versneld vergunningstraject om er vaart achter te zetten.

We willen locaties in bebouwd gebied (inbreidingslocaties) omvormen tot woonlocaties. De brandweerkazerne in Gemert is een voorbeeld van zo’n locatie.

De regie over bouw en huisvesting moet bij de gemeente liggen en niet bij projectontwikkelaars. We maken van wonen weer een recht met een actievere grondpolitiek.

Verkiezingsprogramma

Zorg en bewegen

Er zijn goede sport- en bewegingsvoorzieningen binnen de gemeente. Houden zo. We moedigen sport en beweging graag nog verder aan met meer samenwerkingen tussen buurtsportcoaches, verenigingen en onderwijs. Er liggen mooie ideeën voor de uitbreiding van fiets- en wandelvoorzieningen (met beweegtuinen) klaar. Ook willen we onderzoeken of een pumptrack of calisthenics park een aanvulling is in Gemert-Bakel.

Als je zorg nodig hebt, moet je dat ook snel krijgen. Daar heb je recht op. Met wachtlijstbemiddeling op lopende WMO-aanvragen willen we wachttijden verkorten of wegwerken.

Bij drugs, alcohol en gamen geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een nieuw preventiebeleid nodig. Hiervoor zien wij graag samenwerkingen tussen jongerenwerkers, ervaringsdeskundigen, ouders en de jongeren zelf.

De geestelijke gezondheid van de jeugd moet op de agenda. Zeker na de impact van corona. We vinden het belangrijk om je te informeren over wat te doen en waar je hulp kan krijgen. 

Verkiezingsprogramma

Omgevingsvisie

Voor de ontwikkeling van het buitengebied van de gemeente vinden wij het belangrijk om samen met jou als inwoner een toekomstplan op te stellen. Deze omgevingsvisie geeft duidelijkheid over wat wenselijk is en ook over de afspraken voor de lange termijn.

Wij zien het voordeel van zonering. Het opdelen van de gemeentegrond in gebieden met ieder een eigen bestemming schept duidelijkheid en voorkomt strijdigheden tussen inwoners. De gewenste en ongewenste ontwikkelingen voor die gebieden leggen we vast in gebiedsagenda’s.

We willen geen uitbreiding van veehouderijen binnen één kilometer rondom de dorpskernen met oog op een gezondere luchtkwaliteit. Het doel voor een gezondere luchtkwaliteit moet (technisch) aangetoond worden en kan bereikt worden door bijvoorbeeld een vermindering van de veestapel en inzet van luchtwassers.

Verkiezingsprogramma

Onderwijshuisvesting

Zonder plan, geen doordachte aanpak. Daarom pleiten wij voor een goed en compleet onderwijshuisvestingsplan met daarin alle onderwijsgebouwen binnen de gemeente.

We willen onderwijsgebouwen breder inzetbaar maken. Als het kan en er ook vraag naar is, kunnen de gebouwen voor meerdere maatschappelijke activiteiten gebruikt worden.

We zetten ons in voor de bouw van een nieuw basisschoolgebouw in Gemert-Zuid.

Verkiezingsprogramma

Bereikbaarheid

De doorstroming naar de N279 moet snel beter. We maken Helmond, Eindhoven en Den Bosch sneller bereikbaar door onder andere de situaties bij de Beekse Brug en de rotonde te verbeteren.

Een ov-knooppunt op een centrale plek in Gemert is een belangrijke schakel in het fijnmazige ov- netwerk waar wij naar streven. De ideale ov-hub heeft voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen en maakt de gemeente duurzaam beter bereikbaar.

Een snelfietsverbinding richting Helmond en Eindhoven is duurzaam en goed voor de bereikbaarheid. Het sluit ook mooi aan op de plannen voor het nieuwe netwerk fiets- en wandelpaden.

Verkiezingsprogramma

Centrumontwikkelingen

We zetten vaart achter een doordachte centrumontwikkeling in Bakel en Milheeze. De kern Gemert krijgt extra aandacht omdat deze als grootste dorp een overheadfunctie heeft binnen de gemeente.

Het is tijd voor een nieuwe theaterzaal of cultuurhuis in Gemert, dicht bij het centrum, inclusief horeca.

Verkiezingsprogramma

Duurzaamheid

Wij willen actie ondernemen op deze haalbare kansen:

Isoleren van bestaande woningen en gebouwen.

Plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen op populaire toeristische locaties

Hulp en motivatie bieden bij het kiezen voor duurzame stroom zoals van zonnepanelen

Stimuleren van de biodiversiteit.

Verkiezingsprogramma

Economie

We willen meer leuke dingen om te doen in de vrije tijd. Hiervoor kijken we naar verbetering van bestaande recreatieve locaties en uitbreiding van het aanbod van recreatieve hotspots.

Met voldoende bedrijventerreinen moet het aantrekkelijk worden voor ondernemers om zich hier te vestigen of hier te blijven. Dit is goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid.

Verkiezingsprogramma

Kwaliteit buitenruimte

Als inwoner van Gemert-Bakel moet je graag naar buiten gaan. Met goed onderhouden groen en een netwerk van goed onderhouden fiets- en wandelpaden kan je straks optimaal genieten van de buitenruimte in en om de dorpen. Hier horen ook goed onderhouden wegen en een meerjarig onderhoudsplan bij.

Verkiezingsprogramma

Gemeente en inwoners

Een efficiëntere inrichting van de ambtenarenorganisatie zal de kosten drukken en helpen om zaken sneller en effectiever aan te pakken. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het woningbouwprogramma.

We willen een goede vinger in de pap om van plannen ook werkelijkheid te maken.

Door burgerparticipatie te stimuleren betrekken we je bij alles wat er binnen de gemeente speelt. Dat betekent voor jou: 1) meer invloed op besluitvorming, en 2) profiteren van initiatieven die echt vanuit de inwoners komen. Misschien wel van jouzelf!

Verkiezingsprogramma

Filter op:

 • toon alles
 • Bereikbaarheid
 • Centrumontwikkelingen
 • Duurzaamheid
 • Economie
 • Gemeente en inwoners
 • Kwaliteit buitenruimte
 • Omgevingsvisie
 • Onderwijshuisvesting
 • Wonen
 • Zorg en bewegen