Werk en economie

Economie en werkgelegenheid

Werkgelegenheid stimuleren. Bedrijfskavels op maat en betere ontsluiting van bedrijventerreinen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter. 

Vestigingsklimaat 

De vestiging van ondernemingen is aan veel wet- en regelgeving gebonden. Vaak werkt deze regelgeving eerder belemmerend dan bevorderend. Voor zover het de regelgeving van de eigen gemeente betreft zullen wij betuttelende en belemmerende vestigingsregels herzien en/of wegnemen, zodat snellere ontwikkeling mogelijk is. 

We willen meer rekening houden met de wensen van ondernemers. Dat betekent een goed ondernemersklimaat met een vestigingsbeleid dat openheid, snelheid en redelijkheid met betrekking tot grondprijzen omvat. De communicatielijnen moeten kort zijn. Bedrijvenclusters die parkmanagement willen worden, mits er voldoende interesse is, ondersteund door de gemeente. 

Brainport 

Gemert-Bakel maakt deel uit van Brainport Eindhoven, het samenwerkingsproject van 21 regiogemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in Zuidoost Brabant. Dit is een unieke en succesvolle samenwerking die ook in de toekomst het verschil zal maken. Met een gigantisch netwerk en steeds wisselende coalities, kan snel ingespeeld worden op een veranderende wereld. Het samenwerkingsverband is in staat om producten en diensten te ontwikkelen die een passend antwoord bieden op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Brainport is en blijft de hightech groeiversneller van de Nederlandse economie. 

Wij vinden dat Gemert-Bakel nog te weinig baat heeft van Brainport. Maar wat heeft Brainport de ondernemers uit Gemert-Bakel te bieden? 

- Bedrijfskundig en financieel advies voor starters en MKB bedrijven, o.a. door het Innovatiehuis. 

- Koppelen van ideeën, ondernemers en bedrijven en bevorderen van onderlinge samenwerking o.a. door het vormen van clusters en netwerken; 

- Ontwikkelen en managen van projecten, om de arbeidsmarkt te versterken, ketens van bedrijven te creëren of bijvoorbeeld de financieringsstructuur te versterken. 

De gemeente moet actief bemiddelen tussen (startende) ondernemers en Brainport zodat Gemert-Bakel optimaal resultaat haalt uit dit samenwerkingsverband. Wij zijn voor het stimuleren en faciliteren van kleinschalige initiatieven zoals de startups. Hiervoor dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn en zullen wij flexibel dienen te bestemmen. 

Centrum Gemert 

In Gemert verdwijnt huisartsenpraktijk 't Gasthuis uit het centrum. De ontwikkeling en de realisatie van de nieuwbouw op de Elisabethplaats aldaar moet sneller. Tegelijkertijd dient dan ook de herinrichting van die parkeerplaatsen te worden aangepakt. Overigens dient de bereikbaarheid van alle parkeerplaatsen in het centrum verbeterd te worden. Dit kan worden bereikt door een betere bewegwijzering en door een aanpassing van het routesysteem. 

Winkelgebieden 

Het online kopen is bezig aan een stevige opmars en dat zet nog wel verder door. Dit is een enorme concurrentie voor de winkelverkoop. Winkelgebieden elders kampen daardoor al met veel leegstand. Dat is in Gemert-Bakel nog niet het geval. Wil het winkelbedrijf in Gemert-Bakel deze strijd volhouden dan is variatie en afwisseling van winkels noodzaak. Hiervoor is nodig een proactieve gemeente met gerichte regelgeving die inspeelt op de kansen en problemen van de winkeliers, die de levendigheid bevordert en leegstand voorkomt. Wij blijven voorstander van langere en flexibele openingstijden van de winkels en van koopzondagen. 

Werkgelegenheid 

Beschikt de gemeente Gemert-Bakel ook voor de komende jaren nog over voldoende bedrijventerrein om ondernemers te huisvesten? Voorlopig nog wel. 

Betere ontsluiting en aangepaste kavels op bedrijventerrein Wolfsveld is ons inziens wel noodzakelijk. Voor ondernemers is de bereikbaarheid en de ontsluiting van hun bedrijfskavel essentieel bij de keuze voor de locatie waar ze zich vestigen. Daarom vinden wij dat het bedrijventerrein Wolfsveld herverkaveld moet worden, waardoor er méér (kleinere) betaalbare kavels ontstaan. Ook vinden wij dat onderzocht moet worden of dit bedrijventerrein een extra ontsluiting kan krijgen richting rotonde Oost-om /Rooije Hoefsedijk. 

ZZP-ers zoeken het vaak dicht bij huis (werken aan huis). Ondernemers die groter denken (en daarom zorgen voor werkgelegenheid) kunnen zich op beschikbare bedrijventerreinen vestigen. 22 

Ondernemers die klein (lokaal) willen beginnen kunnen eventueel en onder voorwaarden terecht op VAB-locaties (leegstaande agrarische bedrijfsopstallen in het buitengebied). Maar, om verdere verstening in het buitengebied tegen te gaan en geen concurrent te zijn van onze eigen bedrijventerreinen, willen wij economische ontwikkelingen in het buitengebied alleen toestaan op VAB-locaties. Op elke VAB locatie mag slechts één (1) bedrijf zijn gevestigd. Nieuwe bedrijfsgebouwen op VAB locaties mogen maximaal 600m2 groot zijn. Oude agrarische bebouwing moet worden gesloopt. 

Het aanbod van geschoold personeel sluit steeds vaker niet meer aan bij de vraag. Kennelijk is het onderwijs niet in staat de markt tijdig te volgen. Scholing en opleiding moet juist leiden tot meer kansen op de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter. 

Hier zien wij een rol voor het Innovatiehuis.

Economie en werkgelegenheid