Gezondheid

Geen uitbreiding intensieve veehouderij

Gezondheid voor alles. Er komt geen dier meer bij. De kwaliteit van onze lucht, van het water en van de bodem moet beter. 

Om met de deur in huis te vallen: De woon- en leefomgeving in Gemert-Bakel is niet bepaald gezond! We draaien er niet omheen. Alle wetenschappelijk onderzoeken bevestigen dit. De kwaliteit van onze bodem, van het grond- en oppervlakte water en bovenal de kwaliteit van de lucht die we inademen is beneden peil. Industrie en verkeer spelen hierin een kleine rol. 

Veruit de belangrijkste ‘vervuiler’ is echter de agrarische sector, zeg maar gerust de agrarische industrie. In het bijzonder de intensieve veehouderij. Te lang heeft deze sector het in onze gemeente voor het zeggen gehad. Regels of geen regels, als de agrarische sector met uitbreidingsplannen bij de gemeente aan de bel trok werd alles uit de kast gehaald om die plannen mogelijk te maken. Binnen de regelgeving of anders maar daarbuiten (gedogen). De afgelopen jaren is er vooral met de mond een ander beleid gevoerd. Alle aanvragen worden nu ‘zorgvuldig’ behandeld. In de praktijk is er echter niets veranderd. De agrarische sector heeft ten onrechte nog steeds een streepje voor en als het aan de huidige wethouder ligt moet dat ook zo blijven. 

Het moet anders ! 

Als het aan de Realisten en D66 ligt gaat de knop om. Genoeg is genoeg. Door het RIVM is vastgesteld dat dieren veroorzaker zijn van ziekten. Dus hoe meer dieren, hoe meer kans op ziekten. Er is evenwel nog geen sluitende landelijke wetgeving dus moeten nu provincie en gemeenten de agrarische sector in goede banen leiden. De provincie Noord-Brabant heeft in juli 2017 al belangrijke besluiten genomen om de uitbreiding van de intensieve veehouderij aan banden te leggen. Maar dit gaat ons niet ver genoeg. De provincie wil de Stalderingsregeling op regionaal niveau gaan uitvoeren. Dit kan betekenen dat er vanuit de Peelregio nog extra dieren naar Gemert-Bakel komen! Onbespreekbaar. Wat ons betreft komen er in onze gemeente geen dieren meer bij! Ook niet met technische oplossingen. 

Technische oplossingen moeten worden gebruikt én afgedwongen om de bestaande overlast-situaties te laten afnemen, niet om te mogen groeien en/of uit te breiden. 

Handhaving 

We willen dat de controle op de naleving van onze regels wordt geïntensiveerd. Misschien kunnen we beter zeggen dat die controle nu eindelijk eens echt van de grond moet komen. Op dit moment is die controle er niet of nauwelijks. Met name op het gebied van het milieu willen wij dat er meer, beter en strenger wordt gehandhaafd. 

Omwonenden van agrarische bedrijven ervaren dagelijks dat systemen die de uitstoot van schadelijke stoffen moet voorkomen in de praktijk niet werken. Ook is er veel uitval (bewust of pech) van systemen. Onlangs werd duidelijk dat er met de afvoer en verwerking van mest op grote schaal gefraudeerd wordt. Er wordt dus bewust veel meer mest over het land uitgereden dan is toegestaan. Met alle gevolgen van dien: al het leven verdwijnt uit de bodem, insecten verdwijnen en vogels laten zich steeds minder zien. 

Ook met tellingen van aantallen rundvee wordt volgens de minister op grote schaal gefraudeerd. Het is overduidelijk dat het orde op zaken stellen niet aan de sector zelf kan worden overgelaten. Vertrouwen is goed maar controleren is in dit geval broodnodig. Intensiever controleren dus (met inzet van moderne techniek op afstand monitoren) en fraudeurs strenger straffen. Laat u niet foppen met het excuus dat de landelijke of provinciale overheid dit moet doen. De gemeente kan dit ook, maar dan moet je dat wel eerst willen! Wij zullen hiervoor voorstellen indienen. 

Duurzaam ondernemen 

Bouwen in het buitengebied moet meer duurzaam en energieneutraal. De ruimte is er. De gemeente moet hiervoor de regelgeving aanpassen. De ruimte voor ondernemen in het buitengebied moet ‘verdiend’ worden. Vóór wat hóórt wat. 

Stimuleren biodiversiteit 

Een van de grote problemen in Zuidoost Brabant is de afname van de biodiversiteit. Diverse soorten bloemen, planten en dieren verdwijnen uit ons milieu. Dit als gevolg van de verstoring van het evenwicht in de natuur door eenzijdige en overmatige productie met als gevolg te hoge uitstoot van stikstof en ammoniak. 

Mensen hebben behoefte aan groen om zich heen. Ze willen een wandelingetje maken of erop uit met de fiets. Ook daarvoor dient het buitengebied, maar dat moet dan wel aantrekkelijk zijn en blijven. Onder andere door het inzaaien van randen van akkers met bloemzaden kan dit worden bevorderd. De boer heeft hierbij een belangrijke uitvoerende rol. De gemeente moet hierbij stimulerend optreden. 6 

Bestemmingsplan buitengebied 

De Commissie voor de Milieueffectrapportage stelt in het advies over het nieuwe (in de maak zijnde) Bestemmingsplan Buitengebied dat de uitbreiding van de veehouderij een negatief effect heeft op luchtkwaliteit, gezondheid, landschap en kwetsbare natuur. Om deze reden wil de commissie verdere informatie over de maximaal mogelijke ontwikkelingsruimte per bedrijf zonder daarmee de kwetsbare natuur in de omgeving te belasten. Hoeveel onbenutte ruimte zit er in de bestaande vergunningen? Hoeveel dieren, hoeveel uitstoot en hoeveel mest kan er binnen de huidige verleende vergunningen nog bijkomen? Dat is precies de informatie die wij al jaren proberen boven water te krijgen! . 

De commissie adviseert de gemeente planregels op te nemen zodat het gebruik van de meest milieuvriendelijke staltechnieken kan worden afgedwongen. Dat is nu precies wat wij al jaren willen maar helaas is dat nog steeds niet geregeld. Wij zullen er op toezien dat dit komende collegeperiode wel gebeurt. 

Verder willen we in het nieuwe Bestemmingsplan voor het Buitengebied geen omschakelings-mogelijkheden meer! Als een nertsenhouder stopt met zijn bedrijf mag daar geen andere veehouderij meer gevestigd worden. Deze afbouw is hard nodig om de overlast terug te dringen en de woon- en leefomgeving minder ongezond te maken. Afbouw om de bodem, water- en luchtkwaliteit te verbeteren.

Pdf: bijlage-intensieve-veehouderij.pdf

Geen uitbreiding intensieve veehouderij