Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie

Wij bevorderen toerisme en recreatie. Fietspaden, wegen en wandelpaden worden beter onderhouden en gaan we veiliger maken. 

Recreatieparken en recreatieaccommodaties 

De recreatieve sector is voor onze gemeente van groot belang. Zowel in het buitengebied als in onze kernen liggen immers de kansen voor de recreatieve ondernemers. Deze markt is de laatste jaren groeiende en wij willen hier verder op inspelen. Daarvoor is nog betere samenwerking nodig tussen alle partijen die hierbij zijn betrokken zoals ondernemers, gemeente, V.V.V., natuurbeheerders, enz. Samen zoeken hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren en het aanbod kunnen uitbreiden. 

De kwaliteit van de verblijfsrecreaties zoals B&B , hotels, recreatieparken en (mini-) campings kan verder omhoog. Wij zullen daarvoor beleid gaan ontwikkelen. Bezienswaardigheden moeten hier meer bij worden betrokken en gepromoot. 

Nieuwe initiatieven zoals Geopark De Peelhorst i.o. ondersteunen wij. 

Het verbeteren van het fiets- en wandelnetwerk zal positief bijdragen aan de komst van toeristen. 

VVV 

De lokale VVV is een belangrijke partner om de toeristische sector te promoten. Wij zullen de lokale VVV dan ook financieel blijven ondersteunen en hun positie in het kader van recreatie en toerisme versterken. Deze organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat vrijwilligerswerk willen we verder stimuleren. 

Regionale samenwerking 

We werken samen met de andere Peelgemeenten. Het versterken van toerisme en recreatie willen we doen samen met de regio. Kijken op welk gebied(en) we elkaar kunnen ondersteunen en waar activiteiten kunnen worden gebundeld. Het Innovatiehuis dat door de Peelgemeenten is opgericht kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Wegen en fietspaden 

In de afgelopen crisisjaren moest er flink worden bezuinigd, ook op het onderhoud van wegen en fietspaden. De kwaliteit is achteruit gegaan en onveilige situaties zijn hier en daar ontstaan. 

Een aantal wegen komt in aanmerking voor een inhaalslag zoals bijvoorbeeld de Burgemeester Rietmanstraat in Gemert, de Gemertseweg in Bakel en de Leeuwerikweg in De Mortel. 

Die inhaalslag zal ook moeten gelden voor de fietspaden. Door het toenemend gebruik van E-bikes en van de fiets in het algemeen wordt het drukker op de fietspaden en nemen de snelheden toe. Dit betekent dat het op fietspaden een stuk onveiliger is geworden. Bij groot onderhoud zal er dan ook rekening mee moeten worden gehouden dat sommige fietspaden verbreed moeten worden, onder andere de Dr. De Quayweg in de Mortel en de Peeldijk in Milheeze. 

Aanleg nieuwe recreatieve fietspaden 

Naast onderhoud en upgrading van bestaande fietspaden willen we meer aandacht voor recreatieve fietspaden. Gemert-Bakel heeft prachtige natuurgebieden en een groot buitengebied. 

Veel inwoners streven een gezonde levensstijl na. Een manier om dit bereiken is veel fietsen, bij voorkeur over een goed begaanbaar fietspadennetwerk. Naast de verbetering van het huidige fietspadennetwerk willen wij nieuwe verbindingen maken en onze natuurgebieden beleefbaar maken. Denk hierbij aan de Grotelse Heide en de Stippelberg. 

Bij de Noord-Om is een stuk nieuw recreatief fietspad aangelegd en dit gaan we verbinden met andere paden. 

Verkeersveiligheid 

Naast meer aandacht voor het onderhoud willen we ook meer aandacht voor de veiligheid op onze wegen . Het verkeer wordt steeds drukker. Dat zorgt ervoor dat er goed gekeken moet worden naar de verkeersstromen binnen onze gemeente en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. Specifieke aandacht willen we bij al onze scholen waar soms gevaarlijke situaties zijn. 

Afwaardering van betrokken wegen i.v.m. de aanleg van de Noord-Om dient te worden opgepakt. Deze Noord-Om is inmiddels in gebruik. De aanleg van deze weg was bedoeld om de verkeersdrukte in de kom van Gemert en op de Doonheide te verminderen. Om dit te bereiken moeten wegen worden heringericht en worden afgewaardeerd. Dat is aanwonenden beloofd! 

Wij vinden dat met name de Komweg, de Vondellaan, de St. Annastraat en de Doonheide snel aangepakt en verkeersluw heringericht moeten worden. Hiervoor moet geld worden vrijgemaakt in de begroting. 25 

Evenementenbeleid 

Gemert-Bakel bruist van de activiteiten. En dat is goed zo. Veel inwoners beleven daar plezier aan. Maar… een toenemend aantal evenementen heeft ook een keerzijde en zorgt voor overlast. Wij zijn van mening dat het evenementenbeleid toe is aan een grondige herijking. Niet om alles te verbieden maar om meer evenwicht te brengen in de belangen van organisatoren, bezoekers en burgers (omwonenden). Bij die herijking zal ook gekeken moeten worden naar de ligging van de bestaande evenemententerreinen. Zijn er in onze gemeente (gelet op bereikbaarheid en overlast) betere locaties denkbaar? Moet er paal en perk gesteld worden aan het aantal evenementen? 

Hoe zit het met de veiligheid ? Moeten de geluidsnormen worden aangepast? Tot hoe laat mag er gefeest worden? Wie draait er op voor de kosten van het gemeentelijk apparaat en andere overheidsdiensten? Houden we de hand aan de aanvraagtermijnen en nemen we rechten van bezwaarmakers serieus? Allemaal vragen waar wij op korte termijn antwoorden willen zien. 

Dus wat ons betreft: Het evenementenbeleid wordt aangepast. Evenementenlocaties worden heroverwogen. En meer aandacht voor de veiligheid en belangen van omwonenden. 

Visvijver 

Visvijver de Dribbelei is een markant stukje natuur aan de rand van de woonwijk. Het is een uitvalbasis voor hengelaars, sporters en wandelaars. Tevens is het een broedplaats voor veel soorten (water-)vogels. Deze markante plek willen wij graag zo houden. Visvereniging Ons Genoegen is een van de grootste verenigingen van Gemert-Bakel. Wij vinden dat ook deze vereniging mag rekenen op steun van de gemeente bij het onderhouden van hun accommodatie. De vereniging wordt nu al jaren letterlijk aan het lijntje gehouden en de aanpak van het achterstallige onderhoud wordt steeds maar weer uitgesteld. 

Dit stukje groen in onze grootste kern verdient het om behouden en onderhouden te blijven. De leden van de visvereniging hebben daar ook recht op. Wij vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen en op korte termijn in overleg met de vereniging de noodzakelijke werkzaamheden moet (laten) verrichten. De vereniging heeft aangegeven bereid te zijn bepaalde werkzaamheden voor eigen rekening te willen nemen.

Toerisme en recreatie