Zorg en welzijn

Zorg

Goede zorg voor hen die dat nodig hebben. Wij denken mee en u doet mee! 

Iedere inwoner heeft recht op goede zorg. Tegelijkertijd nemen de zorgkosten schrikbarend toe en zien we de bureaucratie toenemen evenals de winsten van zorgverleners. De gemeente moet zich enorm inspannen voor de uitvoering van de regels van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorzieningen. De WMO moet het mogelijk maken dat meer mensen met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. Ondersteuning van de burgers kan zijn verzorging, begeleiding en participatie. 

Dorpsondersteuners hebben een belangrijke signaalfunctie. Ouderen moeten veel langer zelfstandig blijven wonen. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan kleinschalige zorg zo dicht mogelijk bij huis en met zo weinig mogelijk bureaucratie. Wij willen dat er binnen onze eigen gemeentegrenzen woonvormen blijven voor dementerenden en anderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Mensen zo lang en prettig mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen, met de juiste ondersteuning. We gaan daarover in overleg met bestaande zorgaanbieders en stimuleren particuliere woon-initiatieven. 

We staan voor een gemeente waarin iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, kansen krijgt om deel te nemen aan de samenleving en hun leven op een door hen gewenste manier kunnen inrichten. Dat vereist een toegankelijke overheid die de mensen laat meebeslissen over de mate waarin en de manier waarop zij worden ondersteund. Te veel regels zorgen ervoor dat er tijd en geld verloren gaat. De administratieve lasten in de zorg moeten omlaag. De loketten van de gemeente worden meer servicegericht. Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn daarbij behulpzaam. 

Bijstand en werk 

Mensen met een uitkering die aan de slag willen ondervinden in de praktijk hinder van regelgeving die gebaseerd zijn op wantrouwen. Dat belemmert mensen om een tijdelijke of deeltijdbaan aan te nemen. Uitkeringsgerechtigden moeten worden gestimuleerd om kansen te pakken. Wie geen werk kan vinden maakt zich nuttig voor de samenleving. Het is daarom van belang dat de gemeente regels versimpelt en meer gaat experimenteren om mensen de ruimte te geven aan de slag te gaan. 

Als iemand vanuit de bijstand aan het werk gaat vervallen bepaalde regelingen en loert de armoedeval. We zijn er voorstander van om de budgetregeling geleidelijk af te bouwen naarmate het inkomen uit werk stijgt. 

Schuldenproblematiek 

Schulden vroegtijdig signaleren helpt om de problemen beheersbaar te houden. De gemeente moet voor die vroegtijdige signalering initiatieven starten samen met woningbouwcoöperaties en financiële instellingen. Inwoners met financiële problemen worden nog teveel van het kastje naar de muur gestuurd. Goede afspraken en snel ingrijpen is van levensbelang. Daarmee kan huisuitzetting en/of afsluiting van gas en elektra worden voorkomen. Wachtlijsten zijn wat ons betreft in de schuldhulpverlening niet aan de orde De ervaring leert dat iemand uit de schulden kan geraken indien er snel en efficiënt wordt opgetreden. Wij staan hiervoor. 

Beweging en gezondheid 

Gezond bewegen zorgt voor verlaging van de zorgkosten. Sporten op oudere leeftijd haalt eenzame senioren ook uit hun isolement. Daarom willen we dat senioren gestimuleerd worden om minstens twee keer per week te sporten. Sportaccommodaties worden overdag niet altijd gebruikt. Wij vinden dat de gemeente met verenigingen en seniorenorganisaties aan tafel moet gaan om het sporten/bewegen door ouderen te stimuleren. Bijkomend voordeel daarbij is dat senioren het kader van een vereniging kunnen versterken. 

Cliëntenraden krijgen wat ons betreft een grotere invloed op het beleid en worden democratisch gekozen. Het is belangrijk dat eerstelijnsgezondheidszorg geïntegreerd is in het aanbod. Voor personen die zelf regie willen voeren blijft het persoonsgebonden budget (PGB) beschikbaar. 

Jeugdzorg 

Wie het zelf even niet meer redt, heeft recht op een goed vangnet vanuit de gemeente. Maar dat vangnet moet wel goed en betaalbaar zijn. Daarom kiezen we voor zorg die gericht, verantwoord én waar mogelijk kortdurend van aard is. De voorzieningen en hulpverleners in de jeugdzorg moeten zich richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren ouders en opvoeders. Zij verdienen een kwalitatief goede en verantwoorde oplossing, waar mogelijk dicht bij huis. Daarom investeren we in vroege en deskundige signalering, bijvoorbeeld op scholen en bij sportverenigingen. Dit om uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen. 13 

De algemene voorzieningen zoals jeugdwelzijnswerk, buurtvoorzieningen en kinderopvang ondersteunen dit. We willen dat hulp integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente actief op samenwerking. Bij crisis wordt snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt zo snel mogelijk een regisseur aangewezen. Deskundige begeleiding en nazorg zijn soms letterlijk van levensbelang. Het streven is om kinderen en ouders zo snel mogelijk hun normale leven weer zo goed als mogelijk te latten oppakken. 

Verder zijn wij van mening dat een onder jeugdhulp ingezet behandeltraject moet worden afgemaakt ook al is de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt. 

In Gemert-Bakel hebben we een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen inwoners terecht voor al hun opvoedingsvraagstukken. Aan het bestaan van deze organisatie dient meer bekendheid gegeven te worden. 

Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden moet effectief worden samengewerkt met de regio. 

Gehandicaptenbeleid 

Inwoners van Gemert-Bakel met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking moeten op dezelfde manier in de samenleving kunnen meedoen als mensen zonder beperking. Als iemand zodanige beperkingen ondervindt dat hij zich niet meer (volledig) zelf kan redden en niet meer (volledig) mee kan doen in de samenleving, dan moet de gemeente ondersteunende voorzieningen treffen. 

Openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere vrij toegankelijke plekken worden zo ingericht of aangepast dat mensen met een beperking niet worden belemmerd. Zij kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten als mensen zonder beperking. 

Vooral bij ouderen en gehandicapten neemt de eenzaamheid toe en het is ons streven om in alle kernen een openbare ruimte te faciliteren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Zorg